sobota 30. dubna 2016

Boh chce bývať medzi nami VIII.

Boh chce bývať medzi nami VIII.

Nedeľa, 1. máj

2. Mojžišova 29,1-6.8-9a; 28,1.41

Vysviacka kňazov bola pripravená tým, že materiál bol k dispozícii: bezchybné obetné zvieratá, nekvasené chleby (macesy) a olej. Súčasťou toho bolo, že sa kňazi mali umyť. S veľkou pravdepodobnosťou šlo o rituálne umytie rúk a nôh (2. Mojžišova 30,19). Prípravy na ceremoniál sú v znamení stretnutia so svätým Bohom. "Kto sa smie postaviť na jeho svätom mieste? Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté; ten, kto sa neobracia k márnosti, ani falošne neprisahá. Ten si odnesie požehnanie od Hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy." (Žalm 24, 3b-5) - Áron a kňazi sú oblečení pre službu v svätyni oblečením popísaným v kapitole 28. Opasok označuje veľkňaza a kňazov ako služobníkov patriacich k Jahveho svätyni. Rabínsky výklad poukazuje na to, že služobný odev nosili počas služby v svätyni, nie vo všednom živote. Táto prax oddeľuje sväté od nesvätého. Zároveň je ten, kto je Bohom posvätený, zaviazaný žiť vo všednom živote ako služobník. Rozdelenie medzi bohoslužbou a vykonávaním úradu na jednej strane a všedným, každodenným životom, na strane druhej, nezodpovedá biblickému mysleniu. Ten, kto ako viditeľný znak svojej príslušnosti k Bohu nosí len služobný odev - ako napríklad členovia rádov - nie je zbožnejší alebo svätejší. Napokon, to nespôsobuje oblečenie*, ale zmýšľanie nášho Pána, Ježiša Krista. Ono si cení iných viac ako seba a slúži ľuďom, ako slúžil Kristus. "Pravá diakonia je naučiť sa vysokú vedu lásky a zložiť skúšku pokornej služby" (F. v. Bodelschwingh). Bez ohľadu na to, v akom stave sa nachádzame: naša služba má byť oslavnou pesňou nášho Pána Ježiša Krista. Chcem sa dnes rozprávať s Ježišom o Filipänom 2,1-11.

*porovnaj so zamyslením z 24.4.2016 (http://cassbohom.blogspot.sk/2016/04/boh-chce-prebyvat-uprostred-nas-i.html )

2. Mojžišova 29,1-6.8-9a: Keď budeš vysviacať kňazov, aby mi mohli slúžiť, urob toto: Vezmi mladého býčka, dva bezchybné barany, nekvasené chleby, nekvasené bochníky zamiesené s olejom a nekvasené, olejom potreté posúchy. Priprav ich z jemnej pšeničnej múky. Vlož ich do koša a v ňom ich prines; priveď aj býčka a dva barany. Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do stanu stretávania a umy ich vodou. Vezmi rúcha a Árona obleč do spodného rúcha a do plášťa; na to daj efód a náprsník. Potom ho opáš efódovým pásom. Na hlavu mu daj turban a naň pripevni posvätnú čelenku. Priveď aj jeho synov a obleč im spodné rúcha. Árona a jeho synov opáš pásom a na hlavu im daj čiapky.

2. Mojžišova 28,1.41: Prikáž, aby z Izraelitov predstúpil tvoj brat Áron a jeho synovia, aby mi slúžili ako kňazi: Áron a jeho synovia Nadáb, Abihu, Eleazár a Itamár. (...) Obleč do nich svojho brata Árona i jeho synov; pomaž ich, uveď do úradu a posväť ich, aby mi slúžili ako kňazi.

2. Mojžišova 30,19: Áron a jeho synovia si v ňom budú umývať ruky a nohy.

Filipänom 2,1-11: Ak teda jestvuje nejaké povzbudenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo Ducha, nejaký súcit a milosrdenstvo, dovŕšte moju radosť: Zmýšľajte rovnako, majte tú istú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ! Nič nerobte z ctižiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba a nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. 
Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš: On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca: Ježiš Kristus je Pán.

pátek 29. dubna 2016

Boh chce bývať medzi nami VII.

Boh chce bývať medzi nami VII.

Sobota, 30. apríl
2. Mojžišova 28,39-43

Zatiaľčo prvé štyri veci dostane len veľkňaz Áron, dostane on a každý z jeho synov tieto kusy oblečenia:
6. Spodné rúcha, čiapky, pásy (opasky) a spodky. Spodné rúcho, zdobené a utkané z jemného ľanu, spočíva bezprostredne na koži. Židovský výklad vychádza z toho, že zakrýva celé telo (vrátane zápästí a členkov). Ku spodnému rúchu patria spodky, ktoré zakrývajú nahotu (porovnaj 2. Mojžišova 20,26). Turbanu podobná čiapka najvyššieho kňaza sa líši od čiapok synov Áronových (v hebrejčine sú to dve rozdielne slová). Opasok kňazov je umelecká remeselná práca z farieb svätyne. Značí autoritu úradu, tým, že symbolizuje hodnosť a silu v aktívnej službe pre Boha. Zvláštnu skúsenosť s opaskom mal prorok Jeremiáš, syn kňaza Chilkiju (Jeremiáš 13,1-11). Keď si Boh ovinul svoj milovaný národ okolo bedier, nemôže byť už vzťah užší a hodnosť jasnejšie zdôraznená. Ale Jeho spoločenstvo nežije na slávu a česť Božiu. Nechcú poslúchať Pána (porovnaj Ján 21,18). - O Mesiášovi sa v súvislosti s budúcim nastolením Jeho panovania píše: "Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách a vernosť bude remeňom na jeho drieku." (Izaiáš 11,5) A nedivíme sa, že Ján v zjavení videl Syna Človeka vyvýšeného na nebesiach ako niekoho, kto je opásaný zlatým opaskom: Zjavenie 1,13. - A my? Apoštol Peter nám radí: "Preto si opášte bedrá svojej mysle, buďte triezvi, úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista." (1. Petra 1,13) Čo to pre náš praktický každodenný život znamená, sa dozvieme v 1. Petra 1,14-16 a Lukášovi 12,35-37.

Texty, spomínané v zamyslení:


2. Mojžišova 28,39-43: Utkaj spodné rúcho z jemného plátna, zhotov z neho aj turban a utkaj pestrofarebný pás. Spodné rúcha zhotov aj Áronovým synom a na znamenie slávy a vznešenosti im urob pásy a čiapky.   Obleč do nich svojho brata Árona i jeho synov; pomaž ich, uveď do úradu a posväť ich, aby mi slúžili ako kňazi.   Na zakrytie nahoty im urob ľanové spodky; tie budú siahať od bedier po stehná.   Áron a jeho synovia ich budú nosiť, keď budú vchádzať do stanu stretávania alebo pristupovať k oltáru a slúžiť vo svätyni, aby sa neprevinili a nezomreli. To bude trvalé ustanovenie preňho i pre jeho potomkov.

2. Mojžišova 20,26: Na môj oltár nebudeš vystupovať po stupňoch, aby sa pritom neodkryla tvoja nahota.

Jeremiáš 13,1-11: Takto mi povedal Hospodin: Choď, kúp si ľanový opasok a polož si ho na bedrá, ale nedaj ho do vody.   Kúpil som si teda opasok podľa Hospodinovho slova a položil som si ho na bedrá.   Potom mi zaznelo slovo Hospodina po druhý raz takto:   Vezmi si opasok, ktorý si si kúpil a máš ho na bedrách, vstaň, choď k Eufratu a tam ho ukry v skalnej trhline.   Šiel som, ukryl som ho pri Eufrate, ako mi prikázal Hospodin.   Po uplynutí mnohých dní mi Hospodin povedal: Vstaň, choď k Eufratu a vezmi odtiaľ opasok, ktorý som ti ta prikázal ukryť.   Šiel som teda k Eufratu, vyhrabal som opasok a vzal z miesta, kde som ho ukryl. Opasok už bol skazený, nebol na nič.   Vtedy prehovoril ku mne Hospodin:   Takto hovorí Hospodin: Rovnako pokazím pýchu Júdu a veľkú pýchu Jeruzalema.   Tento zlý národ, ktorý sa zdráha počúvať moje slová a so zatvrdnutým srdcom chodí za cudzími bohmi, aby im slúžil a klaňal sa im, dopadne ako tento opasok, ktorý nie je súci na nič.   Veď ako sa vinie opasok na bedrách muža, tak som privinul celý dom Izraela a celý dom Júdu — znie výrok Hospodina —, aby bol mojím ľudom, slávou môjho mena, mojím cieľom, mojou ozdobou, ale neposlúchli.  

Ján 21,18: Amen, amen, hovorím ti: Kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nechceš.

Zjavenie 1,13:  a uprostred svietnikov akoby Syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom.

1. Petra 1,14-16: Ako poslušné deti nedajte sa ovládať žiadosťami, ktoré vás predtým v čase vašej nevedomosti ovládali; no rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!

Lukáš 12,35-37: Majte bedrá opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bedliť. Amen, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať.

Boh chce bývať medzi nami VI.

Boh chce bývať medzi nami VI.

Piatok, 29. apríl
2. Mojžišova 28,36; 1. Mojžišova 4,3-15

Zlatý diadém najvyššieho kňaza s mottom "Svätý Hospodinov" nám môže sprostredkovať ešte iné posolstvo: Na začiatku čias zabíja žiarlivý Kain svojho brata Ábela. Nenechal Boha, aby ho priviedol k rozumu, a zamordoval svojho brata. Od tej chvíle sa z neho stáva strachom posadnutý a prenasledovaný muž, ktorý sa bojí o svoj život. Ale Boh vo svojej dobrote a nepochopiteľnej láske k hriešnikovi robí na Kainovo čelo znak, tak aby tohto vraha nikto nemohol zabiť (1. Mojžišova 4,15). Nevieme, o aké znamenie sa jednalo. Ale nemohlo byť Kainovo znamenie znamenie kríža? Lebo Kain nebol Bohom odsúdený k smrti, ale bol omilostený. "Hriech môže byť ťažký, ale nikdy nie ťažší, než je Božia milosť" (C. ten Boom). Za to máme byť vďační Ježišovi, ktorý na kríži na Golgote vytrpel na našom mieste rozsudok smrti a nás omilostil a zachránil nás od našich hriechov (porovnaj Zjavenie 1,5b; Efežanom 1,7.8; Kološanom 1,14).
Keď sa obrátime ku koncu čias a pozrieme sa na slávu nového neba a ńovej zeme, čítame: "A nebude tam nič prekliate, ale Boží a Baránkov trón bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách." (Zjavenie 22,3-4, pozri tiež 14,1). Aké meno bude na čelách vykúpených? To nám nie je známe. Ale nemalo by to byť meno Ježiš? Nie je toto najvyššie šťastie, ako sa spieva v jednej nábožnej piesni: "Ježiš, a jedine Ježiš bude základom mojej radosti. To bude samotná sláva, keď uvidím Jeho tvár oslobodený od bolesti!" (H.v.Redern)

Texty zo zamyslenia: 

2. Mojžišova 28,36: Z rýdzeho zlata urob ružicu a vry do nej ako na pečatidlo: Svätý Hospodinov.

1. Mojžišova 4,1-15: Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala, porodila Kaina a povedala: Dostala som muža od Hospodina.   Porodila aj jeho brata Ábela. Ábel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu.   Po istom čase priniesol Kain obetu Hospodinovi z poľných plodín.   Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obetu,   ale na Kaina a na jeho obetu tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila.   Hospodin povedal Kainovi: Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila?   Či neprijmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať.   Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Vyjdime von! Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho.   Tu sa Hospodin spýtal Kaina: Kde je tvoj brat Ábel? On odvetil: Neviem. Som azda strážcom svojho brata?   Opäť sa ho spýtal: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme.   Teraz budeš kliatbou vyhnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky vypila krv tvojho brata.   Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá svoju silu. Budeš sa nepokojne potulovať po zemi.   Kain povedal Hospodinovi: Môj trest je väčší, než vládzem zniesť.   Ty ma dnes vyháňaš z pôdy a budem sa skrývať pred tebou. Budem sa nepokojne potulovať po zemi; ktokoľvek ma stretne, zabije ma.   Hospodin mu však povedal: Nie, to sa nestane, lebo ktokoľvek by zabil Kaina, toho postihne sedemnásobná pomsta. Hospodin poznačil Kaina, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil.   Kain sa vzdialil od Hospodina a býval v kraji Nód, na východ od Edenu.

Zjavenie 1,5b: Jemu, ktorý nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov

Efežanom 1,7-8: V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti

Kološanom 1,14:  v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov

Zjavenie 14,1: Potom som pozrel, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho Otca.

středa 27. dubna 2016

Boh chce bývať medzi nami V.

Boh chce bývať medzi nami V.

Štvrtok, 28. apríl

2. Mojžišova 28,31-38; 29,6; 39,30

4. Plášť efodu je vkuse utkaný a nemá rukávy. Na to poukazuje otvor pre hlavu, ktorý je obklopený tkaným, neroztrhateľným lemom. Na spodnom okraji plášťa visia striedavo malé granátové jablká a zvončeky. Granátové jablká sú tu ako umne vytvorená ozdoba. Zvončeky symbolizujú klopanie na dvere predtým, než cez ne človek vstúpi do miestnosti. Najvyšší kňaz sa pri službe nenáhli, že by prebehol cez dvere na nádvorie, prešmykol sa okolo oltára na zápaly a umývadla cez dvere do svätyne, a už vôbec nie - vo veľký deň zmierenia - cez dvere do svätyne svätých. Tak to teda nie! Vzdá Jahvemu česť, ktorá Mu náleží, inak musí zomrieť. Ao dobre, že zvuk zvončekov mu pri každom kroku pripomína, že jeho služba je svätá, lebo sa vykonáva pred Božím zrakom.
5. Zlatý diadém na čapicu. Nesie nápis "Sväté Hospodinovi". Tento nápis je doň vyrytý. Toto motto platí aj pre všetkých kňazov a Izraelcov (3. Mojžišova 21,6; 5. Mojžišova 14,2). Nie je to vyznamenianie ako keď športovec dostáva zlatú medailu: Len ten najlepší dostane toto významné uznanie. U Boha je to presne naopak: On obdarúva svoje spoločenstvo, ktoré sa nemá čím preukázať, bohatým dobrým Svojho domu (Žalm 65,5; pozri 2. Korintským 3,5; 1. Petra 1,18-19; Rimanom 5,5; 2. Timoteovi 1,7-9). Je to zásadný rozdiel, či si cenné Božíe dary musím odpracovať, alebo či bez predošlého výkonu žijem s Božími darmi a to ma zaväzuje slúžiť ľuďom. Božie obdarovanie nás vedie do záväzku vernosti (porovnaj Jozue 14,8; Matúš 25,23; Rimanom 12,4-8). "Boh od nás neočakáva veľké, výnimočné hrdinské činy. Očakáva našu úprimnú vernosť - nič viac, ale ani nič menej" (T. Lieth).

úterý 26. dubna 2016

Boh chce bývať medzi nami IV.

Boh chce bývať medzi nami IV.

Streda, 27. apríl
2. Mojžišova 28,8.15-30

Opasok nie je samostatný kus odevu. Vo výške bedier je spojený s efodom, ktorý je pravdepodobne na oboch stranách otvorený, a drží ho. 
3. Náprsník súdu (rozhodnutia). Má štvorcový tvar a je zdvojený ako taška. Nie je len pretkaný zlatom, na vonkajšej strane sa nachádza aj dvanásť rôznych, do zlata zasadených, drahokamov. V každom má byť vyryté meno jedného izraelského kmeňa. Zatiaľčo veľkňaz nesie na svojich pleciach dva rovnaké drahokamy, na náprsníku je to dvanásť rozličných kameňov. Náš najvyšší kňaz Ježiš nás vidí v celosti ako spoločenstvo, ktoré nesie a drží spolu. A pozerá sa aj na každého jednotlivo, každého jednotlivo miluje a vedie. Sme ohromne rozdielni a ako takých nás nosí na svojom srdci. Z plnosti Jeho lásky smieme čerpať, aby sme sa učili navzájom sa oceňovať, jednať spolu v pravdivosti a navzájom si pomáhať (Židom 12,12-16; Galatským 6,1). - V náprsníku majú byť uložené dva predmety, "urím a thumím", to znamená v preklade "svetlo a dokonalosť". Z tých málo miest v Starej Zmluve vyplýva, že urím a thumím mali slúžiť na rozhodnutie problémov a na zodpovedanie dôležitých otázok. Nie je biblicky doložené, ako presne prebiehal lós, ale zjavne existovali len rozhodnutie "áno alebo nie" (napr. Ezdráš 2,63). Cez nášho najvyššieho kňaza Ježiša Krista už urím a thumím nepotrebujeme, a ani rôzne kamienky, figúrky, retiazky, obrázky. Vskutku potrebujeme len jeden jediný "predmet": Bibliu, Božie spoľahlivé slovo. Ono nám ukazuje, ako môžeme nasledovať Ježiša, a učí nás modliť sa. Pomáha nám tiež vydržať a prekonať obdobia, kedy nám nesvieti svetlo. (porovnaj Izaiáš 50,10; Žalm 119,105; 2. Petra 1,19-21)

Boh chce prebývať medzi nami III.

Boh chce prebývať medzi nami III.

Utorok, 26. apríl
2. Mojžišova 28,4-14

Múdrosť a tvorivosť umelcov sú darom od Boha. Múdry je ten, kto Bohu dôveruje a koná podľa Jeho vôle. "Keď spoznáme Božie srdce, Jeho múdrosť a milosrdenstvo, je to duchovná služba, nechať sa Ním naladiť." (H. Thielicke) Boh stanovil materiály, látky a ich farby pre bohoslužobný odev najvyššieho kňaza. Tieto zodpovedajú farbám vnútorného závesu a vchodových dverí (porovnaj 2. Mojžišova 26,31). Tu reprezentuje aj vonkajší zjav najvyššieho kňaza Božiu krásu. Pozrime sa teraz na kusy odevu najvyššieho kňaza:  
1. Efod. Pozoruhodné, že tento je pretkaná zlatými niťami. Poukazuje to na Božiu slávu. Tam, kde býva Boh v neprístupnom svetle, nám otvoril Ježiš, jedinečný a bezhriešny najvyšší kňaz, prístup do večnosti. Keď žil a pôsobil na zemi, rozdelil more plné starostí, bolesti a utrpenia, plné pokúšania, odmietania, nenávisti a sklamaní. Preto nás nikto nemôže chápať do takej hĺbky ako Ježiš, vyvýšený najvyšší kňaz na nebi. Čítajme Židom 4,14-16.
2. Náplecník a kamene náplecníka. Na každom pleci má byť drahokam ónyx a do týchto majú byť vyryté mená kmeňov Izraela, dvakrát šesť kmeňov. Rovnakosť kameňov poukazuje na rovnosť Synov Izraela. Každý je osobitne menovaný a všetci spolu tvoria Jahveho obľúbený národ, ktorý nesie na svojich pleciach. "Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín, ja vás budem nosiť. Ja som konal, ja vás budem niesť, ja vás budem nosiť a vyslobodím." (Izaiáš 46,4, porovnaj 5. Mojžišova 1,31; 32,11.12; 2. Mojžišova 19,4).

pondělí 25. dubna 2016

Boh chce prebývať medzi nami II.

Boh chce prebývať medzi nami II.

Pondelok, 25. apríl
2. Mojžišova 28,3-4; Žalm 100,2; Rimanom 12,6-8

Áronov bohoslužobný odev je úplne špeciálny. Sú natoľko "svätým odevom", nakoľko zodpovedajú úradu najvyššieho kňaza. Smie ich nosiť len Áron. A tak pracujú muži "múdreho srdca", berú miery, šijú a všívajú. Podľa hebrejského chápanie je srdce okrem iného sídlom rozumu a nadania. Pritom sa poukáže vyslovene na to, že Boh vystrojil umelcov "duchom múdrosti" a že ich kvalifikoval na službu. Každé nadanie je Božím darom. To platí aj pre nás: "Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.   Keď niekto hovorí, nech hovorí slovami, ktoré mu dal Boh, keď niekto slúži, nech to robí silou, ktorú dáva Boh, aby bol vo všetkom oslavovaný Boh skrze Ježiša Krista! Jemu patrí sláva i vláda na veky vekov. Amen." (1. Petra 4,10-11)
Áronov bohoslužobný odev a odevy jeho synov mali byť vyhotovené, aby slúžili Bohu ako kňazi (v. 3b.4b). Majú byť príkladom v tom, aby sa celý národ dokazoval ako "Jahveho kňazi", ako "služobníci nášho Boha" (Izaiáš 61,6): "Radostne budem jasať v Hospodinovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodel rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil" (Izaiáš 61,10, porovnaj Žalm 132,9.16; Zjavenie Jána 19,7.8). Ako sa toto "oblečenie" prakticky prejavuje v našom živote? Čo si máme "vyzliecť" a čo "obliecť"? Prečo napriek častému zlyhaniu nemusíme stroskotať? Pozri Efežanom 4,20-32; 1,18-20; 3,20-21.

neděle 24. dubna 2016

Boh chce prebývať medzi nami I.


Boh chce prebývať medzi nami I.
Biblická pasáž 2. Mojžišova 28-29


Nedeľa, 24. apríl
2. Mojžišova 28,1-2; 1. Kronická 23,13

Počas prvého kvartálu 2016 sme sa zaoberali plánom svätostánku a jeho zariadením. Možno vám napadlo, že ešte nebola reč o oltári na kadenie a medenom umývadle. O nich čítame až v 2. Mojžišovej 30,1-10.17-21. Tomuto textu predchádzajú Božie nariadenia na zhotovenie kňažského odevu. Aj keď je celý Izrael určený a vyvolený Bohom za kňažský národ (2. Mojžišova 19,6), má to byť reprezentované aj kňažským stavom. Kňazov nevolí národ, ale sú povolaní Bohom: Áron a jeho štyria synovia. Áron ako najvyšši kňaz má pritom najvyššiu duchovnú autoritu a zodpovednosť. O tom hovorí aj jeho výnimočný úradný odev v porovnaní so služobným oblečením kňazov (2. Mojžišova 28,40). Áron má nosiť "sväté oblečenie", "ktoré je slávne a krásne". Nie samotné oblečenie je sväté. Skôr symbolicky odráža slávu a krásu Božiu. Iba tak slúži odev "Áronovi na slávu a na ozdobu". Kto vidí najvyššieho kňaza pri bohoslužbe v jeho odeve, má žasnúť nad Bohom, Jeho svätosťou a milosťou, o jeho dobrosrdečnosťou a odpustení. Tu je zjavné, že vnútro, lepšie povedané, osobné spojenie s Pánom, a vonkajšok, posvätený život, si zodpovedajú. Tak vrastá viera srdca do praktického života a ľudia spoznajú, aký dobrý je Boh. Bez ohľadu na to, v akom stave dnes žijeme, ide o to, aby vnútro a vonkajšok tvorili jednotu, aby celý človek ctil svojho Stvoriteľa a Záchrancu. Možno je dnes na čase zmeniť kurz: Matúš 6,1-5; 23,23-28. "Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť" (1. Petra 5,5b). "Láskyplná pokora je silná moc, najsilnejšia zo všetkých, a žiadna iná sa jej nevyrovná" (F.M.Dostojevskij).

sobota 23. dubna 2016

Vyjsť zo zabehnutých koľají!

Ježišova celosvetová misia sa začína
 
Sobota, 23. Apríl
Skutky apoštolov 13,42.43; Izaiáš 64,3b-7

Vyjsť zo zabehnutých koľají!
V poslucháčoch vzbudila kázeň silnú túžbu! Chceli sa dozvedieť viac o tejto novej myšlienke a inom pohľade na biblický text. Takto ešte nikdy nečítali ani nechápali Písmo. Vtedy ešte nebola technika, aby si mohli vypočuť alebo pozrieť prednášky a kázne na internete. Preto prosili Pavla, aby mal tú kázeň aj najbližšiu sobotu. Iní zas nechceli čakať tak dlho. Najradšej by boli, aby Pavol kázal ďalej, chceli sa dozvedieť ešte viac. Misionári vnímajú, akí sú títo ľudia otvorení a ochotní počúvať. Sú nabudení, bdelí pre veľkú Božiu ponuku. Avšak teraz sa majú najprv upokojiť, posolstvo musí najprv preniknúť do ich sŕdc. "Ostaňte stáli v milosti Božej", ktorá vo vás tak mocne pôsobí. Táto poznámka je pozoruhodná. Pretože toho, kto prijal Božiu milosť, musíme nabádať, aby v nej aj zotrvával. Ježiš sa stal v meste hlavnou témou. Ľudia otvorili Ježišovi dvere svojich sŕdc a svojich životov. Pavol s Barnabášom v nasledujúcich dňoch viedli pravdepodobne mnohé rozhovory, otvárali dvere mnohým návštevníkom a zodpovedali veľa otázok. Tam v Antiochii, v jasnom horskom ovzduší pohoria Taurus, bolo toto posolstvo nové, nezvyklé. Tu v našej oblasti, v ťažkom ovzduší nášho moderného, hektického zivota, sme si zvykli na mocné Božie ponuky: Večný život. Odpustenie hriechov. Nebeský sprievod celým životom. Požehnanie, dobrota, milosť. - Zamyslime sa, ako tieto ponuky, ktorým nekončí platnosť, môžu byť pre nás osobne nanovo svieže.

pátek 22. dubna 2016

Ježiš patrí do srdca

Ježišova celosvetová misia sa začína

Piatok, 22. apríl
Skutky apoštolov 13,38.39

Ježiš patrí do srdca
Pavol sa teraz dostáva k jadru veci. Hovorí niečo, čo je pre rabína nemysliteľné: Mojžiš - zákon, ktorý prišiel od Boha - nestačí, aby bol človek spravodlivý pred Bohom. Len vierou v Ježiša budú naše hriechy splatené. Tieto slová neboli v synagóge v Antiochii ešte nikdy vyslovené, ešte ich tam nikto nepočul. Vyžadovali rozhodnutie srdca (Zjavenie 3,20). 

Keď hovoríme o Svätom Písme so zbožným židom, stretneme sa s pôsobivou bázňou pred týmito slovami, pred zákonom. Z toho si môžeme vziať príklad. Ale keď príde reč na Ježiša, Mesiáša, je to ťažké. Potom je "oheň na streche", potom sa plní, čo hvoorí Habakuk (1,5): "...čo by ste neverili, keby vám to rozprávali." Viera v Ježiša nás rozdeľuje. Podnes je to zázrak, keď žid spozná a uzná Ježiša ako Mesiáša (2. Kor 3,14-16). - Keď hovoríme so susedmi, kolegami a príbuznými, môže sa preberať všetko: politika, najnovšia móda, šéfove vrtochy, najbližšia dovolenka, deti, rodičia, radosti a starosti života. Ale keď hovoríme o Ježišovi, atmosféra sa často zmení, stane sa trápnou až chladnou. "Ale no tak, nechajme cirkev na pokoji!" "S tým nemám nič spoločné!" "Musím sa sám postarať, ako sa pretlčiem životom, ako uživím rodinu, poistím si dôchodok - s tým mi Ježiš nepomôže!" Zmena témy, prosím! Viera v Ježiša nás rozdeľuje. Napriek tomu platí: Ježiš patrí do srdca (Ján 5,24). Toto evanjelium sa musí zvestovať, kým sa nevráti, či sa nám to práve hodí, alebo nie (Mt 24,14; 2. Tim 4,2).

čtvrtek 21. dubna 2016

Ježiš patrí do súčasnosti

Ježišova celosvetová misia začína

Štvrtok, 21. apríl
Skutky apoštolov 13,26-37

Ježiš patrí do súčasnosti
Teraz môžeme povedať, že to je všetko pekné a dobré: Ježiš v histórii. Ale nás vlastne história až tak veľmi nezaujíma. Iste, niektoré význačné udalosti našej histórie sú nám známe: možno Karol Veľký a Barbarossa, Goethe a Schiller, Luther a Melanchton, Bodelschwingh a Bonhoeffer - ale oni už nežijú, a my musíme zvládnuť našu súčasnosť sami.
Pozrime sa, čo nám o tom hovorí Pavlova kázeň. On totiž prevedie svojich poslucháčov ďalším krokom k dnešku! Objasňuje im: Nestačí, že poznáte svoju minulosť od A do Z. To, čo sa stalo s Ježišom v Jeruzaleme, sa stalo vo vašom čase. Ježiš bol vrchnosťou zavraždený, ukrižovaný, v Jeruzaleme. Podľa zákona mal byť zahrabaný v masovom hrobe. Ale predsa je položený do nového hrobu. Z tohto hrobu Ho Jeho Otec vytiahol. Ježiš sa nepominul. Pavol dokladá Písmom: žalmista nehovorí o Dávidovi - lebo on zomrel a pominul sa ako jeho otcovia -, ale o Ježišovi. Ježiš bol videný po svojom Vzkriesení. Vy ste súčasníkmi tejto jedinečnej udalosti. Preto: Ježiš patrí do dneška! Do tvojej súčasnosti. - Desať rokov (2007-2017) oslavujeme Luthera a dejiny reformácie. Čo k nám hovorí tých päť biblických "Soli" (tzn. jedine, iba) dnes?
- Sola Fide (jedine viera); Rimanom 3,28
- Sola Scriptura (jedine Písmo) ; 2. Timoteovi 3,16-17
- Sola Christus (jedine Kristus); 1. Timoteovi 2,5-6
- Sola Gratia (jedine milosť); Efežanom 2,4-10
- Soli Deo Gloria (jedine Bohu patrí sláva); Rimanom 11,36

Úvodom

Na tento blog pribudne každý deň jedno krátke zamyslenie nad biblickým textom. Tieto zamyslenia sú prekladom materiálu "Zeit mit Gott", ktorý vydáva v nemčine Verlag Diakonissenmutterhaus Aidlingen e.V.. Všetky texty uverejňujem s láskavým dovolením vydavateľstva. Všetky práva ostávajú vyhradené vydavateľstvu. Texty prekladám bez nároku na finančnú odmenu. 
Verím, že tento blog bude čitateľom pomocou a inšpiráciou na ich ceste s Bohom a Jeho Slovom.