úterý 3. května 2016

Boh chce bývať medzi nami X.

Boh chce bývať medzi nami X.

Utorok, 3. máj
2. Mojžišova 29,10-12: 
Potom priveď býčka pred stan stretávania a Áron i jeho synovia položia ruky na jeho hlavu. Býčka zabi pred Hospodinom, pri vchode do stanu stretávania. Vezmi trochu krvi z býčka a prstom ňou potri oltárne rohy. Všetku ostatnú krv vylej k základu oltára.

K vysväteniu kňazov patrí obeť za hriechy (v. 14). Predchádza všetkým ostatným obetiam a pozostáva z piatich úkonov.
a. Vloženie rúk na býčka. Obaja, veľkňaz aj kňazi, majú ruky položiť spoločne. Položia ruky na zviera s vedomím: Každý osobne a my ako spoločenstvo sme z hriešneho domu pod Božím rozsudkom smrti. "Smrť zvieraťa vstupuje na miesto Bohom nechcenej smrti človeka" (I. Willy-Plein). Preto potrebujeme zástupcu, ktorý zomrie našu smrť. Na neho môžeme položiť našu vinu, aby sme mohli stáť pred Bohom a slúžiť Mu. Tu svieti s celou jasnosťou, čo pre nás Ježiš vykonal: "Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou." (2. Kor. 5,21). Tak je jasné, že jedine Boh je darcom odpustenia. "Jahve je pri úkone obete za hriech nie objektom, ktorému je odpustené, ale subjektom: On odpúšťa", a nám je odpustené (Klaus Koch; porovnaj Efežanom 2,8.9; Títovi 3,4.5a; 1. Jána 2,2; 4,10).
b. Zabitie zvieraťa ukazuje neodvolateľne na definitívnosťsmrti. Neexistuje iná cesta k zmiereniu s Bohom.
c. Odovzdanie krvi. Malou časťou krvi sú potreté rohy oltára na zápalné obete. Sú najvyšším bodom oltára a vyzdvihujú jedinečnosť zmierenia s Bohom. Väčšia časť krvi, ktorá je vyliata k základu oltára, vsiakne do zeme, zmizne. Smrť "zvieraťa za hriech" - zástupcu za človeka - je dokončená. "Hriešnikovi sa teraz dostane odpustenia. Lebo jeho životné centrum je zbavené hriechu" (K. Koch).

2. Mojžišova 29,14b: To je obeta za hriech.

Efežanom 2,8.9: Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.

Títovi 3,4.5a:  Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho Spasiteľa, Boha, a jeho láska k ľuďom, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva

1. Jána 2,2: On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

1. Jána 4,10: Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. 

Žádné komentáře:

Okomentovat