úterý 3. května 2016

Pán vládne

Pán vládne

Štvrtok, 5. máj, Nanebovstúpenie

Lukáš 24,50-51:
Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.

Na kríži priniesol Ježiš svoje víťazstvo nad satanom, hriechom, smrťou a peklom. Jeho zmŕtvychvstanie potvrdilo toto víťazstvo z vyššej inštancie. Nanebovstúpenie Ježiša dokonalo jeho víťazstvo. "Posadil sa po pravici Božej" (Marek 16,19). Tam sedí na tróne a "žije na veky vekov" (Zjavenie 4,9-11). Teraz sa naplnil aj Žalm 45,7: "Tvoj trón je trón od Boha na večné veky a žezlo tvojho kráľovstva je žezlom práva." Iný preklad to vyjadruje takto: "Tvoj trón, božský vládca, stojí navždy; žezlo v tvojej ruke je znamením tvojho spravodlivého panovania" (preložené z nemeckého prekladu NGU).
V zmätku, pokušeniach a omyloch nášho času sa tohto môžme držať plní dôvery: Pán vládne. On má nitky vo svojej ruke. Ťažko tomu veríme, keď máme takmer denne pred očami celosvetové príšerné udalosti. Napriek tomu: Pán vládne. Nenechá padnúť veľký svet, ani malý svet môjho života. V správnom okamihu spraví koniec so satanovým celosvetovým dielom a padne pravdivý rozsudok. Pán sa stará aj o môj život so všetkými trhlinami a porušeniami, malichernými hádkami a  chvastúnstvom medzi nami. Uprostred zlého sveta chce tu zriadiť panstvo svojho súcitu a lásky, svojej dobroty a trpezlivosti. (Čítaj Jakub 5,7-18.) Boh chce, aby Ježišovo dielo bolo na nás viditeľné. To platí aj pre chôdzu tmavým údolím choroby a žiaľu. Mysli na to: Nad tým sú žehnajúce ruky vzkrieseného Pána. Sú to prepichnuté ruky, ktoré ti hovoria: Ježiš je víťaz. Chce zdieľať svoje víťazstvo s tebou. Ostane s tebou navždy. (porovnaj 2. Mojžišova 13,21-22; Micheáš 2,13; Matúš 28,20b)

Zjavenie 4,9-11: A vždy, keď tie bytosti vzdajú slávu, česť a vďaku tomu, čo sedí na tróne a žije na veky vekov, tých dvadsaťštyri starších padá pred tým, čo sedí na tróne a klaňajú sa tomu, čo žije na veky vekov. Svoje vence hádžu pred trón a hovoria: Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť i moc, lebo ty si stvoril všetky veci a z tvojej vôle boli a sú stvorené.  

Jakub 5,7-18: Buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu Pána. Pozrite: Roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď. Aj vy buďte trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa priblížil. Nežalujte, bratia, na seba navzájom, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí predo dvermi! Za vzor, ako znášať utrpenie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene. Hľa, blahoslavíme vytrvalých. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, k čomu ho Pán nakoniec priviedol. Veď Pán je milosrdný a ľútostivý. Predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše áno nech je áno a vaše nie nech je nie, aby ste neprepadli súdu. Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí! Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy! Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom mene pomažú olejom. A modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého. Eliáš bol človek ako my, ale keď sa horlivo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoju úrodu.

2. Mojžišova 13,21-22: Hospodin ich však predchádzal a ukazoval im cestu vo dne oblačným stĺpom a v noci stĺpom ohnivým, aby im svietil, takže mohli putovať dňom i nocou. Oblačný stĺp sa nevzdialil od ľudu vo dne ani ohnivý stĺp v noci.  

Micheáš 2,13: Pred nimi pôjde ten, čo razí cestu. Keď prerazia a prejdú bránou, vyjdú von. Ich kráľ pôjde pred nimi a Hospodin na ich čele.  

Matúš 28,20b:  A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.  

Žádné komentáře:

Okomentovat