pondělí 16. května 2016

Zo Skutkov apoštolov - Letnice II:

Zo Skutkov apoštolov - Letnice II:

Pondelok Letníc, 16. máj

Ezechiel 36,25-27: Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvŕn, i od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia.

Skutky apoštolov 1,8: Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme.

Boh nám dáva Ducha Svätého s dvojitým cieľom.
Po prvé: Boh chce, aby sme postavili Ježiša do stredu nášho života a aby sme boli pripravení robiť to, čo nám povie. K tomu potrebujeme Bibliu a vedenie Duchom Svätým. On nám povzbudzuje, utešuje, pripravuje a pripomína nám (Ján 14,16.17.26; 15,26; 16,7). A posilňuje nás, aby sme sa učili prekonávať zlo, klamstvá a neláskavosť a robili miesto pravde a láske Pána Ježiša Krista. To nie je ľahké. V našich srdciach budú malé aj veľké boje. Sám Ježiš zažíval časté útoky a pokušenia. Preto nám môže v našich bojoch porozumieť a pomôcť: Židom 2,17.18; 4,15. Vždy znova budeme zažívať porážky. Ale: Boží Duch je silnejší ako najsilnejšie pokušenie. Je väčší ako akokoľvek veľká porážka. Pomáha nám vyznávať hriechy, zanechať ich a nájsť životný štýl, ktorý pasuje Ježišovi. Potom budú môcť ľudia okolo nás odčítať z našich životov Ježišov spôsob. Na čom to možno poznať? Pozri Filipänom 2,1-4.
Po druhé: Boh chce, aby "všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu" (1. Timoteovi 2,4). Každý človek bez výnimky potrebuje Ježiša. On o sebe povedal: "Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa." (Ján 14,6) Ježiš Kristus nás poveril a splnomocnil Duchom Svätým, aby sme toto posolstvo všade hlásali: " Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta." (Matúš 28,19-20; pozri 2. Korintským 5,17-20)

Ján 14,16.17.26: A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky —  Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.

Ján 15,26: Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo.

Ján 16,7: Ja vám však hovorím pravdu: Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám.

Židom 2,17.18: Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A pretože sám v tom, čo pretrpel, bol skúšaný, môže pomáhať tým, čo sú skúšaní.  

Židom 4,15: Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolucítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu.

Filipänom 2,1-4: Ak teda jestvuje nejaké povzbudenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo Ducha, nejaký súcit a milosrdenstvo, dovŕšte moju radosť: Zmýšľajte rovnako, majte tú istú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ! Nič nerobte z ctižiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba a nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých.

2. Korintským 5,17-20: Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. V mene Krista sme poslaní a cez nás akoby Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme: Zmierte sa s Bohom!

Žádné komentáře:

Okomentovat