pátek 29. dubna 2016

Boh chce bývať medzi nami VII.

Boh chce bývať medzi nami VII.

Sobota, 30. apríl
2. Mojžišova 28,39-43

Zatiaľčo prvé štyri veci dostane len veľkňaz Áron, dostane on a každý z jeho synov tieto kusy oblečenia:
6. Spodné rúcha, čiapky, pásy (opasky) a spodky. Spodné rúcho, zdobené a utkané z jemného ľanu, spočíva bezprostredne na koži. Židovský výklad vychádza z toho, že zakrýva celé telo (vrátane zápästí a členkov). Ku spodnému rúchu patria spodky, ktoré zakrývajú nahotu (porovnaj 2. Mojžišova 20,26). Turbanu podobná čiapka najvyššieho kňaza sa líši od čiapok synov Áronových (v hebrejčine sú to dve rozdielne slová). Opasok kňazov je umelecká remeselná práca z farieb svätyne. Značí autoritu úradu, tým, že symbolizuje hodnosť a silu v aktívnej službe pre Boha. Zvláštnu skúsenosť s opaskom mal prorok Jeremiáš, syn kňaza Chilkiju (Jeremiáš 13,1-11). Keď si Boh ovinul svoj milovaný národ okolo bedier, nemôže byť už vzťah užší a hodnosť jasnejšie zdôraznená. Ale Jeho spoločenstvo nežije na slávu a česť Božiu. Nechcú poslúchať Pána (porovnaj Ján 21,18). - O Mesiášovi sa v súvislosti s budúcim nastolením Jeho panovania píše: "Spravodlivosť bude opaskom na jeho bedrách a vernosť bude remeňom na jeho drieku." (Izaiáš 11,5) A nedivíme sa, že Ján v zjavení videl Syna Človeka vyvýšeného na nebesiach ako niekoho, kto je opásaný zlatým opaskom: Zjavenie 1,13. - A my? Apoštol Peter nám radí: "Preto si opášte bedrá svojej mysle, buďte triezvi, úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista." (1. Petra 1,13) Čo to pre náš praktický každodenný život znamená, sa dozvieme v 1. Petra 1,14-16 a Lukášovi 12,35-37.

Texty, spomínané v zamyslení:


2. Mojžišova 28,39-43: Utkaj spodné rúcho z jemného plátna, zhotov z neho aj turban a utkaj pestrofarebný pás. Spodné rúcha zhotov aj Áronovým synom a na znamenie slávy a vznešenosti im urob pásy a čiapky.   Obleč do nich svojho brata Árona i jeho synov; pomaž ich, uveď do úradu a posväť ich, aby mi slúžili ako kňazi.   Na zakrytie nahoty im urob ľanové spodky; tie budú siahať od bedier po stehná.   Áron a jeho synovia ich budú nosiť, keď budú vchádzať do stanu stretávania alebo pristupovať k oltáru a slúžiť vo svätyni, aby sa neprevinili a nezomreli. To bude trvalé ustanovenie preňho i pre jeho potomkov.

2. Mojžišova 20,26: Na môj oltár nebudeš vystupovať po stupňoch, aby sa pritom neodkryla tvoja nahota.

Jeremiáš 13,1-11: Takto mi povedal Hospodin: Choď, kúp si ľanový opasok a polož si ho na bedrá, ale nedaj ho do vody.   Kúpil som si teda opasok podľa Hospodinovho slova a položil som si ho na bedrá.   Potom mi zaznelo slovo Hospodina po druhý raz takto:   Vezmi si opasok, ktorý si si kúpil a máš ho na bedrách, vstaň, choď k Eufratu a tam ho ukry v skalnej trhline.   Šiel som, ukryl som ho pri Eufrate, ako mi prikázal Hospodin.   Po uplynutí mnohých dní mi Hospodin povedal: Vstaň, choď k Eufratu a vezmi odtiaľ opasok, ktorý som ti ta prikázal ukryť.   Šiel som teda k Eufratu, vyhrabal som opasok a vzal z miesta, kde som ho ukryl. Opasok už bol skazený, nebol na nič.   Vtedy prehovoril ku mne Hospodin:   Takto hovorí Hospodin: Rovnako pokazím pýchu Júdu a veľkú pýchu Jeruzalema.   Tento zlý národ, ktorý sa zdráha počúvať moje slová a so zatvrdnutým srdcom chodí za cudzími bohmi, aby im slúžil a klaňal sa im, dopadne ako tento opasok, ktorý nie je súci na nič.   Veď ako sa vinie opasok na bedrách muža, tak som privinul celý dom Izraela a celý dom Júdu — znie výrok Hospodina —, aby bol mojím ľudom, slávou môjho mena, mojím cieľom, mojou ozdobou, ale neposlúchli.  

Ján 21,18: Amen, amen, hovorím ti: Kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nechceš.

Zjavenie 1,13:  a uprostred svietnikov akoby Syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom.

1. Petra 1,14-16: Ako poslušné deti nedajte sa ovládať žiadosťami, ktoré vás predtým v čase vašej nevedomosti ovládali; no rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!

Lukáš 12,35-37: Majte bedrá opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bedliť. Amen, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať.

Žádné komentáře:

Okomentovat