neděle 1. května 2016

Boh chce bývať medzi nami IX.

Boh chce bývať medzi nami IX.

Pondelok, 2. máj
2. Mojžišova 29,7-9; 30,30; 28,41; Žalm 133,2

Pri vysvätení veľkňaza má Mojžiš vziať olej na posvätné pomazanie* a vyliať ho na Áronovu hlavu. Aj kňazi sú pomazaní, ale s tým rozdielom, že im sa olejom potrie len čelo, ako hovorí židovský výklad. Pomazanie "olejom na posvätné pomazanie" znamená mať účasť na Jahveho požehnaní. A ono pozýva žiť záväzne na Božiu chválu a slúžiť Mu (porovnaj 3. Mojžišova 10,3.7). - V neskorších časoch sa pomazávali aj králi a proroci (napr. 1. Samuelova 16,13; 1. Kráľov 19,16). Tu sa predovšetkým zdôrazňuje, že s pomazaním daruje Boh svojim vyvoleným aj Svätého Ducha. Kňazi, králi a proroci sú pod vedením Ducha Božieho. - Ale čo sa týka spásy Izraela a sveta národov, sme hlboko odkázaní na Ježiša Krista, jedného a jedinečného veľkňaza, spravodlivého kráľa a splnomocneného proroka (Židom 8,1nn; Zachariáš 9,9; 5. Mojžišova 18,15.16). "Spočinie na ňom duch Hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a Hospodinovej bázne." (Ozeáš 11,2, porovnaj Matúš 3,16-17). Keď čítame Izaiáša 61,1-3, premýšľame: a. Kde a ako sa Izaiášovo proroctvo naplnilo v Ježišovom živote? b. Kedy, kde a ako som ja sám zažil pôsobenie Pána Ježiša Krista? Odporúčame si túto skúsenosť poznačiť. Potom budeme mať "povzbudzujúci papier", ktorý si môžeme v neskorších problémoch a starostiach prečítať a získať tým nanovo odvahu dôverovať Bohu aj v aktuálnych ťažkostiach. (Porovnaj 1. Jána 2,20.27) - K pomazaniu kňazov sa pridá naplnenie rúk Árona a jeho synov. Doslovný preklad znie: "naplniť prázdne ruky". Kňaz nemá čo vlastné priniesť. Pre svoju službu je obdarovaný Bohom a s-plno-mocnený.

*Recept nájdeme v 2. Mojžišovej 30,23-25.
2. Mojžišova 29,7-9: Vezmi olej na pomazanie, vylej mu ho na hlavu a pomaž ho. Priveď aj jeho synov a obleč im spodné rúcha. Árona a jeho synov opáš pásom a na hlavu im daj čiapky. Tak sa im kňazstvo stane trvalým ustanovením. Tým uvedieš Árona a jeho synov do úradu.  

2. Mojžišova 30,30:  Árona a jeho synov pomažeš a posvätíš, aby mi slúžili ako kňazi.

2. Mojžišova 28,41: Obleč do nich svojho brata Árona i jeho synov; pomaž ich, uveď do úradu a posväť ich, aby mi slúžili ako kňazi.

Žalm 133,2: Je to sťa najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha.

3. Mojžišova 10,3.7: Mojžiš povedal Áronovi: Práve toto mienil Hospodin, keď povedal: Na tých, čo prichádzajú ku mne, ukážem svoju svätosť, pred všetkým ľudom budem zvelebený. Áron však mlčal. Vy však nebudete odchádzať od vchodu do stanu stretávania, aby ste nezomreli, lebo na vás je olej Hospodinovho pomazania. Urobili teda podľa Mojžišovho slova.

1. Samuelova 16,13: Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho v prítomnosti jeho bratov. Počnúc týmto dňom spočíval na Dávidovi Hospodinov duch. Samuel potom vstal a odišiel do Rámy.

1. Kráľov 19,16: Nimšiho syna Jehua pomažeš za kráľa nad Izraelom a Šafátovho syna Elizea z Abél-Mecholy pomažeš za proroka ako svojho nástupcu.

Židom 8,1nn: Zo všetkého, o čom hovoríme, je hlavné toto: máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach ako služobník svätyne a pravého stanu, ktorý postavil Pán, a nie človek. Veď každý veľkňaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obety, preto aj on musel mať niečo, čo by obetoval. Keby bol na zemi, nemohol by byť kňazom, pretože tu sú tí, čo prinášali dary podľa zákona. No oni slúžia obrazu a tieňu nebeskej skutočnosti, ako to bolo prikázané Mojžišovi, keď sa chystal zhotoviť stan: Hľaď — povedal mu —, aby si všetko urobil podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu. Teraz však dostal o toľko vznešenejšiu službu, o koľko je lepšia zmluva, ktorej je prostredníkom, lebo je ustanovená lepšími prisľúbeniami. Veď keby tá prvá bola bývala bez chyby, nebolo by sa hľadalo miesto pre druhú. Keď ich karhá, hovorí: Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, a uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu. Nie takú zmluvu, ako som uzavrel s ich otcami v ten deň, keď som ich vzal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej krajiny. Oni totiž nezotrvali pri mojej zmluve a ja som ich opustil, hovorí Pán. Lebo toto je zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch, hovorí Pán. Svoje zákony vložím do ich mysle a napíšem ich na ich srdcia. Budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. A nikto už nebude poúčať svojho blížneho ani brat svojho brata slovami: Poznaj Pána!, lebo ma budú poznať všetci, od najmenšieho po najväčšieho, pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si viac nespomeniem. Keď povedal novú, vyhlásil prvú za zastaranú. Čo však zostarlo a je prežité, blíži sa k zániku.  

Zachariáš 9,9: Hlasne plesaj, dcéra Siona, zvučne jasaj, dcéra Jeruzalema. Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo, je pokorný a jazdí na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.

5. Mojžišova 18,15.16:  Spomedzi vás, z tvojich bratov, ti Hospodin, tvoj Boh, vzbudí proroka, ako som ja. Toho poslúchajte! Bude to tak, ako si žiadal od Hospodina, svojho Boha, na Horebe v deň zhromaždenia, keď si vravel: Kiež už nepočujem hlas Hospodina, svojho Boha, a nevidím už ten veľký oheň, aby som nezomrel.

Matúš 3,16-17: Po krste Ježiš hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorili nebesia a videl Božieho Ducha, ktorý sťa holubica zostupoval naňho. A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.  

Izaiáš 61,1-3: Duch Pána, Hospodina, je nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal, poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, obviazať rany tým, čo majú skrúšené srdce, zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie, ohlásiť rok Hospodinovej priazne, deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkým zarmúteným, aby som na sionských zarmútených položil turban namiesto popola, olej radosti namiesto smútku a slávnostné rúcho namiesto sklesnutého ducha. Budú ich volať dubmi spravodlivosti, sadom Hospodina, aby sa on oslávil.

1. Jána 2,20.27: Vy však máte pomazanie od Svätého a poznáte všetko. No vo vás ostáva pomazanie, ktoré ste od neho prijali, a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale pretože vás jeho pomazanie o všetkom poúča a je pravdivé, nie lživé — zostávajte v ňom, ako vás poučilo.

2. Mojžišova 30,23-25:  Vezmi si najvzácnejšie voňavé látky: päťsto šeklov najjemnejšej myrhy, polovicu toho, teda dvestopäťdesiat šeklov balzamovej škorice, dvestopäťdesiat šeklov voňavého puškvorca, päťsto šeklov kasie podľa váhy šekla svätyne a jeden hín olivového oleja. Z toho pripravíš olej na posvätné pomazanie, miešanú voňavú masť, ako to robieva voňavkár. To je olej posvätného pomazania.

Žádné komentáře:

Okomentovat