neděle 15. května 2016

Zo skutkov apoštolov - Letnice I.

Zo skutkov apoštolov - Letnice I.

Nedeľa Letníc, 15. máj

Skutky apoštolov 2,1-4:  Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im akoby ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
10,44-45: Kým ešte Peter hovoril tieto slová, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali túto reč. Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom, žasli, že dar Ducha Svätého bol vyliaty aj na pohanov.

V nedeľu Letníc oslavujú kresťania na celom svete. To je oficiálny začiatok cirkvi Ježiša Krista. V tento deň daroval Boh mladej cirkvi v Jeruzaleme Ducha Svätého. Prenesme sa na chvíľu na miesto prvých Ježišovych učeníkov: Tri roky zažívali, ako Ježiš ukazoval ľuďom srdečnú otcovskú lásku. Kdekoľvek sa Ježiš zdržiaval, hovoril im, ako začať nový život a ako v ňom každodenne rásť. Keď Ježiš uuzdravoval chorých, kriesil mŕtvych, daroval slepým zrak, žehnal deti, potešoval smutných a osamelých a dokonca oslobodil životy posadnuté diablom, ľudia si všimli: tu koná a pôsobí živy a pravý Boh. Ale to najväčšie bolo, keď Ježiš v mene Božom odpustil ľuďom ich hriechy (napr. Lukáš 7,47-48; Matúš 9,2-8). Všetko, čo Ježiš povedal, ako kázal a čo robil, sa dialo v moci Ducha Svätého. Nikto na zemi nemôže bez Ducha Svätého žiť tak, ako to Boh chce. Preto bolo pre Ježiša veľmi dôležité, aby jeho učeníci pochopili, aký potrebný je pre život dar Ducha Svätého. Ježiš chcel, po tom, ako vystúpil na nebesá k Otcovi, darovať svojim učeníkom Svätého Duha. Pretože zamýšľal urobiť svoje dielo známym po celej zemi a viesť ho ďalej. Pozemský Ježiš bol, ako všetci ľudia, viazaný na čas a priestor. Na nebesá vyvýšený Pán môže zoslaním Ducha bývať a pôsobiť vo všetkých, ktorí ho pozvú do svojich životov (Ján 1,12-14; 3,5-6) a chcú s ním žiť. V 1. Jána 5,10-15 a Rimanom 8,14-16 môžeme urobiť životne dôležité objavy.

Lukáš 7,47-48: Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi milovala. Komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje. A jej povedal: Odpúšťajú sa ti hriechy.

Matúš 9,2-8: Tu k nemu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Ježiš, vidiac ich vieru, povedal ochrnutému: Dúfaj, syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Vtom si však niektorí zákonníci povedali: Tento človek sa rúha! Ježiš poznal ich myšlienky a povedal: Prečo zle zmýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie? Povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň a choď!? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal ochrnutému: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov! A on vstal a odišiel domov. Keď to videli zástupy, zmocnila sa ich bázeň a oslavovali Boha, že dal takúto moc ľuďom.  

Ján 1,12-14: Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Ján 3,5-6:  Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.

1. Jána 5,10-15: Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, lebo neuveril svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom Synovi. A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život. Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život. A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme ho žiadali.

Rimanom 8,14-16: Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste Ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče. Tento Duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti.

Žádné komentáře:

Okomentovat