čtvrtek 12. května 2016

Niesť za seba navzájom zodpovednosť III.

Niesť za seba navzájom zodpovednosť III.

Streda, 11. máj

Nehemiáš 4,7-15: Preto som na nižšie položených otvorených miestach za hradbami rozostavil podľa rodov ľud s ich mečmi, oštepmi a lukmi. Keď som to videl, vstal som a prehovoril som k šľachticom, predákom a ostatnému ľudu: Nebojte sa ich! Pamätajte na veľkého a hrozného Pána a bojujte za svojich bratov, synov i dcéry, za ženy aj za domácnosti. Keď naši nepriatelia počuli, že sa to prezradilo a Boh zmaril ich zámer, všetci sme sa mohli vrátiť ku hradbám, každý k svojej práci. Od toho dňa polovica mojich mládencov pracovala na stavbe, kým druhá polovica držala oštepy, štíty, luky a panciere a velitelia stáli za celým domom Júdu. Tí, čo stavali hradby, aj tí, čo nosili a nakladali bremená, jednou rukou pracovali na stavbe a druhou držali zbraň. Každý, kto staval, mal na bedrách pripásaný svoj meč a takto staval, kým trubač stál vedľa mňa. Šľachticom, predákom aj ostatnému ľudu som povedal: Práce je veľa a je rozsiahla, no my sme roztrúsení po hradbách, vzdialení jeden od druhého. Zhromaždite sa k nám na miesto, kde začujete zvuk trúby. Náš Boh bude bojovať za nás. Tak sme pracovali na diele od východu rannej zory až do východu hviezd, kým polovica držala kopije.

Židom 10,24: Venujme pozornosť jeden druhému a povzbudzujme sa k láske a dobrým skutkom.

d. Vždy znova nás postretnú situácie, ktoré nás učia strachu a chcú nám ulúpiť odvahu. Presne tu platí, stáť navzájom za sebou a upriamiť pohľad na nášho veľkého Boha, ktorému je daná všetka moc. Tak sa stal Nehemiáš povzbudzovateľom pre národ v extrémne nebezpečnej situácii pri stavbe ochranného múru okolo Jeruzalema: "Keď som to videl, vstal som a prehovoril som k šľachticom, predákom a ostatnému ľudu: Nebojte sa ich! Pamätajte na veľkého a hrozného Pána" V porovnateľnej situácii povzbudzovaj Chizkija národ: "Buďte silní a odvážni! Nebojte sa a nedeste sa pred asýrskym kráľom ani pred celým davom, ktorý ho sprevádza, lebo prevaha je na našej strane. S ním je telesná sila, s nami je Hospodin, náš Boh, hotový nám pomôcť a viesť naše boje. Ľud sa spoľahol na slová judského kráľa Chizkiju." (2. Kronická 32,7.8) Takéto slová plné dôvery pobádajú k pokračovaniu. "Sťa zlaté jablká na striebornom podnose je slovo vyrieknuté v pravý čas." (Príslovia 25,11) Starostlivo zvolené slová môžu druhému dať odvahu, hľadať Božiu blízkosť. Sú ako sprievodca na ceste, ktorý povzbudzuje, pokračovať v ceste s Pánom napriek všetkým prekážkam a nebezpečenstvám. Kto by už len krátko pred cieľom zavolal na svojho syna pri behu na 3000 metrov: "Vyzeráš taký unavený! Nechceš radšej prestať?" Nie, otec ho vyburcuje: "Poď, chlapče, už len pár metrov! Zvládneš to!" A on, napriek tomu, že je úplne bez dychu, možno ho trápi bolesť, zmobilizuje všetky rezervy, aby dosiahol cieľ. Čo naše časy potrebujú viac než čokoľkvek iné, sú ľudia, ktorých povzbudivé slová majú hlboký dopad na životy ostatných. (Čítaj 5. Mojžišova 20,1-4; 31,1-8; Rimanom 6,12-14; 2. Timoteovi 1,3-14.)

5. Mojžišova 20,1-4: Keď pôjdeš do boja proti svojim nepriateľom a uvidíš kone, vozy a ľud početnejší než si ty, neboj sa, pretože s tebou je Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta. Krátko pred začiatkom boja predstúpi kňaz pred ľud a prehovorí. Povie: Počuj, Izrael! Dnes sa chystáte do boja proti svojim nepriateľom. Neklesajte na mysli! Nebojte sa, neľakajte sa a nemajte z nich strach! Veď Hospodin, váš Boh, ide s vami, bude bojovať za vás proti vašim nepriateľom, aby vás zachránil.

5. Mojžišova 31,1-8: Potom odišiel Mojžiš oznámiť všetky tieto slová celému Izraelu. Povedal im: Dnes mám stodvadsať rokov. Nebudem už môcť vychádzať ani vchádzať, a Hospodin mi povedal: Neprejdeš cez Jordán. Hospodin, tvoj Boh, pôjde pred tebou, vyhubí tieto národy a ty ich ovládneš. Jozua pôjde pred tebou na druhú stranu, ako povedal Hospodin. Hospodin naloží s nimi tak, ako naložil s amorejským kráľom Sichónom a Ógom, ako aj s ich krajinami, ktoré zničil. Hospodin vám ich vydá a naložíte s nimi podľa príkazu, ktorý som vám dal. Buďte silní a udatní, nebojte sa a nemajte z nich strach, lebo sám Hospodin, tvoj Boh, ide s tebou; on ťa nenechá a neopustí. Mojžiš zavolal Jozuu a v prítomnosti celého Izraela mu povedal: Buď silný a udatný, lebo ty uvedieš tento ľud do krajiny, ktorú Hospodin pod prísahou sľúbil dať jeho otcom a ty im ju odovzdáš do dedičného vlastníctva. Sám Hospodin pôjde pred tebou, bude s tebou, nedá ti ochabnúť ani ťa neopustí. Neboj sa ani sa neľakaj.  

Rimanom 6,12-14: Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti a neposkytujte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy poskytujte Bohu ako nástroje spravodlivosti. Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.  

2. Timoteovi 1, 3-14: Ďakujem Bohu, ktorému slúžim ako moji predkovia s čistým svedomím, keď neprestajne dňom i nocou vo svojich prosbách pamätám na teba. Keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby som bol naplnený radosťou. Pripomínam si tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará mama Lóis i tvoja matka Euniké a ktorú máš, ako som presvedčený, aj ty. Preto ti pripomínam, aby si roznecoval oheň Božieho daru, ktorý si dostal kladením mojich rúk. Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou znášaj utrpenie za evanjelium, posilňovaný Božou mocou. Boh nás zachránil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred vekmi. Táto milosť sa teraz stala známou zjavením nášho Spasiteľa Ježiša Krista; on odstránil smrť a svojím evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. Ja som bol ustanovený za hlásateľa, apoštola a učiteľa tohto evanjelia. Preto aj toto trpím, ale nehanbím sa, veď viem, komu som uveril, a som presvedčený, že on má moc zachovať, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa. Ako vzor zdravých rečí maj to, čo si počul odo mňa vo viere a láske v Ježišovi Kristovi. Pomocou Ducha Svätého, ktorý prebýva v nás, zachovávaj to dobré, čo ti bolo zverené.

Žádné komentáře:

Okomentovat