středa 25. května 2016

Niesť za seba navzájom zodpovednosť X.

Niesť za seba navzájom zodpovednosť X.

Piatok, 20. máj

1. Timoteovi 4,12-16: Nikto nech tebou nepohŕda pre tvoju mladosť. Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote. Kým neprídem, venuj sa predčítavaniu, napomínaniu a vyučovaniu. Nezanedbávaj dar milosti, ktorý máš v sebe, ktorý si dostal prostredníctvom proroctva, keď na teba starší kládli ruky. O toto sa staraj a tomu sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné. Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v tom vytrvalý. Lebo ak toto budeš robiť, zachrániš aj seba, aj tých, čo ťa počúvajú. 

Títovi 2,6-8: Takisto napomínaj mladších mužov, aby boli rozumní vo všetkom. Ty sám buď vzorom dobrých skutkov. Tvoja náuka nech je neskazená, čestná, nech sú to zdravé a nepochybné slová, aby sa protivník zahanbil, keď nebude môcť o nás povedať nič zlé.

Niesť za seba navzájom zodpovednosť znamená: posúvať ostatných vpred vlastným príkladom. Listy, ktoré písal Pavol Timoteovi a Títovi, nás uvádzajú do zodpovednosti, ktorú za seba navzájom máme. V oboch listoch Pavol zobrazuje príklad: "Ty sa však staň pre veriacich vzorom v reči, správaní, láske, vo viere a mravnej čistote." "Ty sám buď vzorom dobrých skutkov. Tvoja náuka nech je neskazená, čestná, nech sú to zdravé a nepochybné slová" Pavol sa sám cvičil v tom, aby bol v každej situácii služobníkom Pána Ježiša Krista. Myslel na to, byť v každom čase príkladom pre veriacich. (Číaj Filipänom 3,17; 1. Tesalonickým 1,6-7; 2,10-12; 2. Tesalonickým 3,7-16.) Nič neovplyvní život viac ako dobrý príklad. Čo osožia všetky výchovné opatrenia, keď chýba vzor? Ži vo vzornom vzťahu so svojím Bohom, to je to najlepšie, čo môžeš pre ostatných spraviť.
"Zodpovedný, ktorý sa sám naučil poslušnosti a podriadenosti, bude vedieť viesť aj ostatných. Vedúci, ktorý sa stavia vždy znova pod Božiu autoritu a prijíma napomenutie a nápravu, bude mať autoritu aj v sojej vodcovskej úlohe. Až keď je človek sám poslušný, môže od druhých očakávať poslušnosť. Potom bude aj prijatý. Vlastný príklad lásky, pokory, ochoty slúžiť je najlepším prostriedkom vodcovstva. Náš príklad musí podčiarkovať naše slová." (O. Foller) "Paste Božie stádo, ktoré je u vás, starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, ako Boh chce, nie pre mrzký zisk, ale ochotne! Ani nie ako keby ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu." (1. Petra 5,2-3; čítaj 1. Korinťanom 4,16-17; 10,32-33; 11,1)

Filipänom 3,17: Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú tak, ako máte príklad v nás.

1. Tesalonickým 1,6-7: A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo, čím ste sa stali vzorom pre všetkých veriacich v Macedónsku aj Achájsku.  

1. Tesalonickým 2,10-12: Vy i Boh ste svedkami, ako zbožne, spravodlivo a bezúhonne sme sa správali k vám veriacim. Viete dobre, že sme každého z vás ako otec svoje deti napomínali, povzbudzovali a zaprisahávali, aby ste viedli život dôstojný Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy.

2. Tesalonickým 3,7-16: Sami totiž viete, ako nás treba napodobňovať, pretože sme nežili medzi vami neporiadne. Chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme neboli na ťarchu nikomu z vás. Nie že by sme na to nemali právo, ale aby sme boli pre vás vzorom, ktorý máte napodobňovať. A keď sme boli u vás, prikazovali sme vám: Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje! Počúvame totiž, že niektorí medzi vami žijú neporiadne, nič nerobia, ale zaoberajú sa zbytočnosťami. Takým prikazujeme a napomíname ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb. Vy však, bratia, neochabujte v konaní dobra. Ak niekto neposlúchne naše slovo v tomto liste, toho si poznačte a nestretávajte sa s ním, nech sa hanbí. Nepokladajte ho však za nepriateľa, ale napomínajte ho ako brata. Sám Pán pokoja nech vám dá pokoj vždy a vo všetkom. Pán nech je s vami všetkými!  

1. Korinťanom 4,16-17: Prosím vás teda, nasledujte môj príklad. Preto som vám poslal Timoteja, moje milované a verné dieťa v Pánovi. On vám pripomenie moje cesty v Kristovi Ježišovi, ako učím všade v každej cirkvi.

1. Korinťanom 10,32-33: Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi, ako aj ja sa usilujem páčiť všetkým vo všetkom, a nehľadám, čo osoží mne, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.

1. Korinťanom 11,1:  Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista!  

Žádné komentáře:

Okomentovat