pondělí 9. května 2016

Boh chce bývať medzi nami XIII.

Boh chce bývať medzi nami XIII.
Sobota, 7. máj
2. Mojžišova 29,23-37:
Vezmi z koša pre nekvasené pokrmy, ktorý je pred Hospodinom, peceň chleba, bochník pripravený na oleji a posúch. Všetko to vlož do rúk Árona a jeho synov a mávaním to predlož Hospodinovi ako podávanú obetu. Potom im to vezmi z rúk a spáľ to na oltári so spaľovanou obetou ako príjemnú vôňu pred Hospodinom. To je ohňová obeta Hospodinovi. Potom vezmi hruď barana z Áronovej vysviacky, zamávaj ňou a predlož ju Hospodinovi ako podávanú obetu. To bude tvoj podiel. Posväť hruď z podávanej obety a stehno z obety pozdvihovania, teda to, čo bolo ponúknuté pri obrade podávania a pozdvihovania z barana obetovaného pri vysviacke Árona a jeho synov. To je pre Árona a jeho synov trvalé ustanovenie medzi Izraelitmi. To je obeta pozdvihovania. Obetu pozdvihovania budú Izraeliti prinášať zo svojich obiet spoločenstva ako svoju obetu pozdvihovania Hospodinovi. Áronove posvätné rúcha dostanú po ňom jeho synovia, aby mohli byť v nich pomazaní a uvedení do úradu. Počas siedmich dní bude si rúcho obliekať ten syn, ktorý sa po ňom stane kňazom a bude prichádzať k stanu stretávania a konať službu vo svätyni. Potom vezmi barana z kňazskej vysviacky a uvar jeho mäso na posvätnom mieste. Mäso z barana a chlieb z koša bude jesť Áron a jeho synovia pri vchode do stanu stretávania. Nech jedia to, čím sa pre nich získalo zmierenie, aby mohli byť uvedení do úradu a vysvätení. Iný z toho nesmie jesť, lebo je to sväté. Ak by niečo z mäsa vysviacky alebo z chleba zostalo do rána, spáľ to na ohni. Nesmie sa to jesť, lebo je to sväté. S Áronom a jeho synmi urob všetko tak, ako som ti prikázal. Sedem dní bude trvať svätenie kňazov. Každý deň obetuj býčka ako obetu za hriech, okrem obiet zmierenia. Oltár očisti od hriechu tým, že na ňom vykonáš obetu zmierenia a že ho pomažeš; tým ho posvätíš. Počas siedmich dní budeš konať obrad zmierenia na oltári. Tým ho posvätíš a oltár bude svätý. Všetko, čo sa dotkne oltára, bude sväté.  

Zhrňme si ďalšie nariadenia na vysvätenie do kňažského úradu. Vo veršoch 23-28 sa viackrát zdôrazní: pri rozličných obetných obradoch sa má diať všetko "pred Pánom" a "pre Pána". Úkony sú smerované k Nemu. Majú sa stať "Jahveho ľúbeznou vôňou". Myslí sa aj na Árona a jeho synov. Dostanú od Izraelcov, z ich obetí, pevne stanovenú čiastku. Napokon je "čiatkou pre Jahveho". - Dnes sú nám bohoslužobné úkony v starom Izraeli cudzie; a vieme, že náš Pán Ježiš Kristus naplnil celý zákon (Matúš 5,17). Jedno ale máme s vtedajšími Izraelcami spoločné: Ide o to, sláviť naše rozličné bohoslužby tak, aby bol oslávený živý a pravý Boh. To začína v srdci: "Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď; najprv sa zmier so svojím bratom a až potom príď a obetuj svoj dar." (Matúš 5,23-24, porovnaj Rimanom 13,8.10). Vyjasňujeme v našich zboroch otázky a ťažkosti spoločne vo svetle Božej lásky? "Všetko nech sa deje medzi vami v láske!" (1. Korintským 16,14)
Verše 29-30 môžu poukazovať na to, že si veľkňaz nesmie vziať svoj odev do hrobu, lebo je to pôžička.
Vo veršoch 31-37 sa množia pojmy ako zmierenie, svätý, obeta zmierenia a podobné. Spoločné jedlo kňazov a ich vysvätenie sú celkom v znamení Božej svätosti. Ona ich zmocňuje k svätému služobnému životu podľa nápisu na Áronovom čele: "Sväté Hospodinovi". Služba Bohu je svätou službou. (Porovnaj Rimanom 12,1)

Matúš 5,17: Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť.

Rimanom 13,8.10: Nikomu nebuďte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. Láska blížnemu nerobí zle. Naplnením zákona je teda láska.

Rimanom 12,1: Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje telo ako živú, svätú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú službu Bohu.

Žádné komentáře:

Okomentovat